Pravidla Soutěže na Instagramu School of Cool – Oxford

Účelem těchto pravidel je úplná úprava pravidel Soutěže “School of Cool” o Instax fotoaparát a sety školních sešitů Oxford probíhající na Instagramu sesity_oxford (dále jen „soutěž“).

Pořadatel soutěže

 • Pořadatelem soutěže je společnost Václav Čížek s.r.o. se sídlem Do Čertous 2620/11, 193 21 Praha 20 Horní Počernice, IČ: 03440478, DIČ: CZ03440478 (dále jen „pořadatel“).

Zprostředkovatel soutěže

 • Zprostředkovatelem soutěže je společnost Fragile media s.r.o. se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČ: 28212797, DIČ: CZ28212797 (dále jen „zprostředkovatel“).
 • Zprostředkovatel je provozovatelem instagramového účtu @sesity_oxford (dále jen „instagramový účet“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže; společnost Instagram Inc. je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a zprostředkovateli soutěže a nikoliv Instagramu

Místo a doba konání soutěže

 • Soutěž probíhá v České republice v době ode dne 2. 7. 2018 do dne 7. 9. 2018 (včetně)

Účastníci soutěže

 • Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let anebo fyzická osoba mladší 15 let, jež bude v případě výhry v zastoupení zákonného zástupce, s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky. (dále jen „soutěžící“).
 • Účast v soutěži prostřednictvím instagramového účtu jiné osoby je vyloučena.
 • Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli či zprostředkovateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se předá nově vylosovanému.
 • Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.
 • Soutěžící musí být uživatelem Instagramu a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj instagramový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Instagramu uvedená na www.help.instagram.com. V případě zániku instagramového účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem nebo zprostředkovatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.
 • Účast v soutěži je dobrovolná

Mechanismus soutěže

 • Soutěž je rozdělena do 4 samostatných soutěžních kol rozdělených do jednotlivých “domácích úkolů”, jež probíhají postupně během soutěžního období a jednoho bonusového kola.
 • 1. kolo (3.7.-13.7.2018 12:00 hodin) – Soutěžící napíše do komentářů odpověď na soutěžní otázku. 15 náhodně vylosovaných správných odpovědí vyhraje sadu sešitů Oxford a 1 náhodně vylosovaná správná odpověď získá fotoaparát Instax.
 • 2. kolo (17.7.-27.7.2018 12:00 hodin) – Soutěžící napíše do komentářů odpověď na soutěžní otázku. 15 náhodně vylosovaných správných odpovědí vyhraje sadu sešitů Oxford a 1 náhodně vylosovaná správná odpověď získá fotoaparát Instax.
 • 3. kolo (31.7.-10.8.2018 12:00 hodin) – Soutěžící napíše odpověď do komentářů pod soutěžní otázku. 15 náhodně vylosovaných správných odpovědí vyhraje sadu sešitů Oxford a 1 náhodně vylosovaná správná odpověď získá fotoaparát Instax.
 • 4. kolo (14.8.-24.8.2018 12:00 hodin) – Soutěžící napíše do komentářů hlášku, kterou by chtěl mít na sešitě. Porota vybere nejoriginálnějších 15 top hlášek, které se zařadí do kolekce a nechají se natisknout na stickerky. Těchto 15 výherců získá také sadu sešitů Oxford. Ze všech soutěžních komentářů se náhodně vylosuje také jeden výherce, který získá fotoaparát Instax.
 • Bonusové kolo (28.8.-7.9.2018 12:00 hodin)- Soutěžící napíše odpověď do komentářů pod soutěžní otázku. 10 náhodně vylosovaných správných odpovědí vyhraje sadu sešitů Oxford a 1 náhodně vylosovaná správná odpověď získá fotoaparát Instax.
 • Soutěžící smí v rámci probíhajícího kola soutěžit pouze jedním komentářem.

Vyhodnocení soutěže a předání výhry

 • Po uplynutí doby konání každého ze soutěžních kol zprostředkovatel vyhodnotí komentáře soutěžního kola zveřejněných na Instagramu.
 • Zprostředkovatel zařadí do náhodného výběru výherců pouze ty komentáře, které budou obsahovat správné odpovědi u jednotlivých soutěžních kol. Komentáře s chybnou odpovědí nebudou zařazeny do náhodného výběru.
 • Správné odpovědi zprostředkovatel zveřejní vždy pod soutěžním příspěvkem.
 • Pořadatel a zprostředkovatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel a zprostředkovatel soutěže je oprávněn s okamžitou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele nebo zprostředkovatele je konečné, bez možnosti odvolání.
 • Pořadatel po skončení každé soutěže odmění výhrou soutěžící, kteří zcela splnili všechny podmínky soutěže. Výběr výherních komentářů proběhne u 1. – 3. kola zcela náhodně. Ve čtvrtém kole porota vybere 15 nejoriginálnějších hlášek. Rozdáno bude za celé soutěžní období ve všech čtyřech soutěžních disciplínách a jednom bonusovém kole celkem devadesát (90) výherních balíčků:
  • 70 setů školních sešitů Oxford
  • 15 setů stickerek
  • 5 ks fotoaparátu Instax
 • V případě, že v daném kole se soutěže zúčastní méně než patnáct (15) soutěžících, propadají zbylé výhry ve prospěch zprostředkovatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším použití.
 • Nejpozději do pěti (5) dnů po skončení každého z kol soutěže zprostředkovatel soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a vyhotoví seznam soutěžících, kteří obdrží výhru (dále jen „výherce“), a prostřednictvím svého instagramového účtu tento seznam zveřejní, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas.
 • Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat zprostředkovatele a zaslat mu prostřednictvím jeho instagramového účtu přímou zprávu, v níž mu sdělí údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu). Nedílnou součástí této přímé zprávy musí být výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem zaslání výhry.
 • Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě, zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru a bude vylosován nový výherce.
 • Nedohodne-li se zprostředkovatel s výhercem v daném případě jinak, zprostředkovatel zašle výherci výhru s využitím provozovatele poštovních služeb. Zprostředkovatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Zprostředkovatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.
 • Zprostředkovatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.
 • Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění

Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

 • Soutěžící zvolený výhercem uděluje souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých údajů, a to konkrétně: jméno, příjmení a případně i adresa bydliště (dále jen “osobní údaje“), do databáze společnosti Václav Čížek s.r.o. se sídlem Do Čertous 2620/11, 193 21 Praha 20 Horní Počernice, IČ: 03440478, DIČ: CZ03440478, jakožto správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a dále ve smyslu Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR“). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů soutěžící poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry, jakožto i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu tří (3) let. Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.
 • Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána.
 • Výherce souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným pořadateli. Po dobu, na kterou je tento souhlas udělen, má výherce právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm pořadatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Výherce může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoli bezplatně odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce (pořadatele) nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.
 • Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce prostřednictvím elektronických i tištěných médiích, a to po dobu konání soutěže a tří (3) let od jejího skončení

Společná ustanovení

 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem nebo zprostředkovatelem ze soutěže vyloučen.
 • Pořadatel či zprostředkovatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.
 • Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita instagramových účtů či zrušení instagramového účtu atp. V této souvislosti si pořadatel a zprostředkovatel vyhrazuje právo jakékoli kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol e-mailových adres a instagramových účtů jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům. Pořadatel a zprostředkovatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož chování či instagramový profil odporuje pravidlům Instagramu.
 • Pořadatel a zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli či zprostředkovateli soutěže.
 • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.
 • Pořadatel či zprostředkovatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, sítě Instagram, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.
 • V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

V Praze dne 29. června 2018